Błyskawiczne zasiedlenie budek szczelinowych

W dniu 17.10.2023 skontrolowano 40 budek powieszonych w leśnictwie Goszczowice w ramach projektu: „Tworzenie siedlisk zastępczych dla mopka zachodniego Barbastella barbastellus na terenie Obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie” realizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, finansowanego ze środków województwa opolskiego oraz przy współpracy z Nadleśnictwem Tułowice.

Fot. 1. Kontrola budki szczelinowej

Podczas pierwszej kontroli, przeprowadzonej około 7 tygodni od powieszenia budek, obecność nietoperzy stwierdzono w szesnastu z nich. Łącznie budki były zasiedlone przez 35 nietoperzy, najczęściej przez nietoperze z rodzaju karlik Pipistrellus sp – 33 osobniki, stwierdzono również jednego nocka rudego Myotis daubentonii i jednego nieoznaczonego osobnika. Nietoperze stwierdzane były w budkach zarówno pojedynczo jak i w grupach liczących od dwóch do czterech osobników.

Wysoki, bo aż 40% stopień zasiedlenia budek osiągnięty podczas pierwszej kontroli jest bardzo dobrym wynikiem, świadczącym o tym że nietoperze szybko i chętnie zaadoptowały je jako nowe schronienia dzienne. Rezultat ten pozwala również oczekiwać, że w okresach wiosennych migracji a następnie rozrodu, będą one wykorzystywane jeszcze chętniej zarówno jako kryjówki przejściowe jak i stanowiska kolonii rozrodczych dla różnych gatunków nietoperzy w tym również mopka zachodniego Barbastella barbastellus.

Fot. 2. Grupa trzech karlików sp. Pipistrellus sp z nockiem rudym Myotis daubentonii w budce szczelinowej.

Fot. 3. Trzy karliki sp. Pipistrellus sp w budce szczelinowej

Zdjęcia: Anna Bator-Kocoł

Author: Tomasz Kocoł