Misja OTON

Celem działalności Towarzystwa jest ochrona nietoperzy, ich schronień i siedlisk, a w szczególności:

 • dokumentacja stanu i zagrożeń krajowej fauny nietoperzy
 • wypracowanie metod praktycznej ochrony nietoperzy i ich schronień,
 • planowanie i realizacja konkretnych działań ochronnych, popularyzacja w społeczeństwie wiedzy na temat nietoperzy, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich egzystencji,
 • przełamywanie uprzedzeń i kształtowanie pozytywnego stosunku do nietoperzy w społeczeństwie.

Formami działania Towarzystwa są w szczególności:

 • propagowanie wszelkimi metodami wiedzy na temat nietoperzy i ich zagrożeń oraz ich ochrony,
 • wydawanie czasopism, biuletynów oraz innych materiałów naukowych, edukacyjnych i propagandowych dotyczących nietoperzy i ich ochrony,
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, w szczególności mających znaczenie dla ochrony nietoperzy,
 • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego i wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla nietoperzy i ich schronie
 • finansowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony nietoperzy i zabezpieczania ich schronień,
 • występowanie do sądów z roszczeniami z zakresu ochrony przyrody, a w szczególności nietoperzy,
 • wstępowanie do postępowania przed sądami oraz przedstawianie sądowi swojego poglądu w toczących się sprawach dotyczących ochrony przyrody,
 • formułowanie zaleceń i udział w przygotowywaniu przepisów prawnych dotyczących ochrony nietoperzy i ich schronień,
 • wykupywanie lub wydzierżawianie obiektów i gruntów,
 • współpraca z organami samorządowymi i instytucjami państwowymi,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbieżnych celach,
 • zatrudnianie osób fizycznych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 • podejmowanie innych działań, o ile uznane zostaną za sprzyjające powyższym celom.

Statut OTON