Nietoperze z Nietoperka w termowizji!

Rezerwat Nietoperek jest największym zimowiskiem nietoperzy w Polsce i jednym z większych w Europie. Podziemne korytarze, powstałe do celów militarnych w czasie II wojny światowej, są obecnie schronieniem dla nietoperzy, które przylatują tam jesienią z miejsc oddalonych nawet o 200 km. Jednym z nierozwiązanych od wielu lat problemów był nielegalny ruch turystyczny, stanowiący zagrożenie dla hibernujących nietoperzy. Wielokrotnie dochodziło do aktów wandalizmu.

W 2022 roku zamontowano nowoczesne kraty zabezpieczające podziemia rezerwatu. Spełniają one wymogi określone przez Eurobats i umożliwiają nietoperzom swobodny wlot do rezerwatu. Film wykonany w podczerwieni jesienią 2022 roku, pokazuje zachowania nietoperzy przy głównym wjeździe do podziemi. Poza okresem hibernacji rezerwat jest udostępniany dla turystów na wyznaczonych trasach.

The Nietoperek Nature Reserve is the largest bat hibernation area in Poland and one of the largest in Europe. Underground tunnels built for military purposes during the World War II, now serve as shelter for bats, which come here in autumn from places up to 200 km away. One of the problems that has not been solved for many years is illegal tourist traffic, which poses a threat to the hibernating bats. There have been numerous cases of vandalism. In 2022, modern grilles were installed to protect the reserve’s underground. They meet the requirements of Eurobats and allow the bats free access to the reserve. The infrared film taken in autumn 2022 shows the bats’ behaviour at the main entrance to the underground. Outside hibernation period, the reserve is made accessible to tourists on designated routes.

Nietoperek w Termowizji

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy on Facebook

Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski: https://inb.uz.zgora.pl/

Author: Jan Cichocki