XIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Błażejewko, 5-7 listopada 1999
Organizator: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

 • Mateusz Ciechanowski: Nietoperze Puszczy Darżlubskiej – badania nad strukturą i dynamiką zespołu.
 • Marek Cieślak, Joanna Furmankiewicz, Joanna Górniak, Renata Paszkiewicz, Rafał Szkudlarek, Krzysztof Zając: Ochrona największej na Dolnym Śląsku kolonii nocka dużego.
 • Maria G. Demianchik, Viktor T. Demianchik: Barbastella barbastellus in the south-western part of Belarus (Mopek Barbastella barbastellus w południowo-zachodniej Białorusi).
 • Maria G. Demianchik, Viktor T. Demianchik: Predation of European weasel Mustela nivalis on Chiroptera (Presja drapieżnicza łasicy Mustela nivalis na nietoperze).
 • Maria G. Demianchik, Viktor T. Demianchik, S.V. Leviy: Winter migrations of Chiroptera in Brest, Belarus and its vicinity (Zimowe wędrówki nietoperzy w Brześciu, Białoruś i okolicach).
 • Iwona Dudek, Renata Paszkiewicz, Rafał Szkudlarek: Aktywność nietoperzy w schronieniach podziemnych w sezonie niezimowym.
 • Magdalena Dzięgielewska; Wpływ warunków pogodowych na występowanie nietoperzy w podziemiach Szczecina.
 • Joanna Furmankiewicz, Rafał Szkudlarek, Renata Paszkiewicz: Stanowiska godowe samców karlika większego w Parku Szczytnickim we Wrocławiu.
 • Elżbieta Fuszara: Zimowanie nietoperzy na Nizinie Mazowieckiej i Podlaskiej.
 • Wincenty Harmata: Pojawy mroczków posrebrzanych, Vespertilio murinus L. w Krakowie.
 • Janusz Hejduk, Radosław Jaros, Wojciech Pawenta, Mateusz Płuciennik: Charakterystyka jesiennego zgrupowania nocka rudego Myotis daubentonii w rezerwacie „Niebieskie Źródła” koło Tomaszowa Mazowieckiego.
 • Janusz Hejduk, Michał Stopczyński, Wojciech Pawenta, Jarosław Domański: Chiropterofauna Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (wyniki wstępne).
 • Tomasz Jarzembowski: Aktywność socjalna karlika większego Pipistrellus nathusii w okresie wędrówek sezonowych na Mierzei Wiślanej.
 • Mirosław Jędrzejewski: Możliwości uzyskania dotacji z EkoFunduszu na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody.
 • Krzysztof Kasprzyk: Nietoperze w skrzynkach lęgowych dla ptaków – wybór, czy konieczność?
 • Krzysztof Kasprzyk, Hanna Kłosowska: Nietoperze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
 • Andrzej Kepel, Radosław Dzięciołowski, Andrzej Gawlak: Program ochrony nietoperzy w zachodniej i północnej Polsce :dotychczasowe działania i plany na przyszłość.
 • Tomasz Kokurewicz: Plan ochrony rezerwatów „Nietoperek” i „Nietoperek II” oraz Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Uroczyska MRU”.
 • Tomasz Kokurewicz, Radosław Dzięciołowski, Andrzej Kepel, Renata Paszkiewicz, Rafał Szkudlarek: Liczenia nietoperzy w rezerwatach „Nietoperek” i „Nietoperek II” w sezonie zimowym 1998/99.
 • Grzegorz Lesiński, Elżbieta Fuszara, Maciej Fuszara, Marek Kowalski: Jesienne i zimowe stwierdzenia mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus w Warszawie.
 • Maciej Łochyński, Andrzej Gawlak: Chiropterofauna Mikuszewa (pow. Września) i okolic – wyniki wstępne.
 • Maciej Łochyński, Agnieszka Szubert: Dynamika liczebności nietoperzy w Forcie Va podczas hibernacji w sezonie 1998/99.
 • Dariusz Łupicki, Marzena Kowalcze-Łupicka: Dominacja gatunków nietoperzy odławianych przy głównym wjeździe do podziemi MRU, przed i po zmianach konstrukcji kraty zamykającej w 1995 r.
 • Dariusz Łupicki, Marzena Kowalcze-Łupicka: Dymorfizm płciowy w obrębie aparatu lotnego nocka rudego Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) – wstępne wyniki badań nad segregacją nisz ekologicznych.
 • Tomasz Mleczek, Piotr Baczyński: Dekada Spisu Nietoperzy DSN ’99 w Beskidzie Niskim i Pogórzu Karpackim.
 • Tomasz Mleczek, Piotr Baczyński: Zimowe schronienia nietoperzy w Beskidach i Pogórzu Karpackim.
 • Robert W. Mysłajek: Kolonie rozrodcze nietoperzy w zachodniej części Beskidów.
 • Jakub Nowak: Pasożyt czy saprofit?
 • Jakub Nowak: Problemy metodyczne liczeń nietoperzy w obiektach naturalnych.
 • Jakub Nowak: Wpływ temperatury zewnętrznej na nietoperze hibernujące w jaskiniach Tatr Polskich.
 • Katarzyna Ochman: Analiza holoceńskiej fauny nietoperzy z Jaskini Pod Sokolą Górą w aspekcie systematyki.
 • Agnieszka Ostrach-Kowalska: Nietoperze na wesoło.
 • Krzysztof Piksa, Jakub Nowak: Zimowy spis nietoperzy w jaskiniach Tatr Polskich.
 • Michał Piskorski, Grzegorz Grzywaczewski: Pierwsze na Lubelszczyźnie zimowe stwierdzenie borowca wielkiego (Nyctalus noctula Schreber, 1774).
 • Tomasz Postawa: Dekady spisów nietoperzy w latach 1988-1999 na Wyżynie Częstochowskiej: podsumowanie wyników badań.
 • Tomasz Postawa: Formowanie się chiropterofauny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w postglacjale i analiza czynników modelujących ten proces – wstępne wyniki badań.
 • Tomasz Postawa: Modelowanie mikroklimatu jaskini przez warunki zewnętrzne i jego wpływ na populacje nietoperzy hibernujących w jaskini na przykładzie Jaskini Pod Sokolą Górą.
 • Agnieszka Przesmycka, Mateusz Ciechanowski, Joanna Duriasz: Nietoperze Iławskiego Parku Krajobrazowego.
 • Piotr Schick: Dynamika masy osobników nocka rudego Myotis daubentonii w okresie hibernacji w MRU.
 • Piotr Schick, Dariusz Łupicki :Nisko czy wysoko: Co decyduje o rozmieszczeniu nietoperzy w korytarzach MRU podczas hibernacji?
 • Rafał Szkudlarek, Renata Paszkiewicz: Wewnątrzpopulacyjne zróżnicowanie sygnałów socjalnych karlika większego Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839): możliwości indywidualnego rozpoznawania osobników na podstawie struktury sygnału.
 • Andrzej Węgiel, Jolanta Węgiel: GACKI ’99.
 • Michał Wojciechowski, Małgorzata Jefimow: Pierwsze stwierdzenie kolonii rozrodczej nocka łydkowłosego Myotis dasycneme (Boie, 1825) na terenie Polski.
 • Michał Wojciechowski, Eugenia Tęgowska: Co robi nietoperz, gdy jest głodny, czyli o sezonowych i dobowych zmianach w preferencjach termicznych oraz temperaturze ciała nocka dużego Myotis myotis w zależności od dostępności pokarmu.
 • Grzegorz Wojtaszyn, Tomasz Rutkowski, Dorota Wiewióra, Honorata Mac: Zasiedlenie skrzynek ptasich i nietoperzowych na terenie Nadleśnictwa Antonin: południowa Wielkopolska.
 • Błażej Wojtowicz; Nietoperze Tuczna i okolic: wstępne wyniki.
 • Bronisław W. Wołoszyn: Strategia i praktyka ochrony nietoperzy w Polsce.
 • Bronisław W. Wołoszyn, Katarzyna Kozakiewicz, Krzysztof Pielichowski, Jan Pielichowski, Jan Tarkowski, Tomasz Postawa: Analiza zawartości metali ciężkich w sierści nietoperzy metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej oraz analizy termicznej: wyniki wstępne.
 • Marek Kowalski: Nietoperze na znaczkach pocztowych.

Powrót