IX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna

Kraków, 25-26 listopada 1995
Organizator: Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie

Okładka materiałów konferencyjnych
 • Rafał Bernard: Powstało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
 • Rafał Bernard, Andrzej Gawlak, Andrzej Kepel: Wstępne dane o zimowaniu nietoperzy w studniach na przykładzie jednej wielkopolskiej wsi.
 • Radosław Dzięciołowski: Nietoperze Wielkopolskiego Parku Narodowego – dotychczasowy stan badań
 • Elżbieta Fuszara Grzegorz Lesiński, Marek Kowalski: Nietoperze na strychach w centralnej i północnowschodniej Polsce
 • Wojciech Gałosz: Obóz chiropterologiczny Koła Przyrodników Studentów U.J.
 • Andrzej Gawlak: Stwierdzenie borowiaczka
 • Andrzej Gawlak, Robert Ratajczyk: DSN 1995 – Grudziądz
 • Zbigniew Głowaciński, Bronisław W. Wołoszyn: Teoria, strategia i taktyka ochrony nietoperzy w Polsce
 • Marcin Górecki: Nietoperze okolic Skierniewic – wstępne wyniki badań
 • Krzysztof Górski, Tomasz Kokurewicz: Wpływ struktury krajobrazu na liczebność kolonii rozrodczych nocka dużego – Myotis myotis na terenie województwa wrocławskiego
 • Wincenty Harmata, Joachim Haensel: Wyniki obrączkowania nietoperzy w latach 1975 – 1994
 • Janusz Hajduk, Grzegorz Radzicki: Dynamika zimowania nietoperzy w Jaskini Szachownica
 • Wiesław Jankowski, Tadeusz Chojnacki, Bronisław W. Wołoszyn: Wstępne wyniki badania zawartości dolicholi w tkance wątroby wybranych gatunków nietoperzy
 • Anna Jarno, Rafał Szkudlarek, Renata Paszkiewicz, Tomasz Kokurewicz: Charakterystyka zimowych kolonii nietoperzy w Sudetach Zachodnich
 • Tomasz Jarzembowski, Agnieszka Przemycka, Agnieszka Stępniewska-Foppke: Nietoperze Parków Krajobrazowych: Trójmiejskiego i Kaszubskiego
 • Tomasz Kokurewicz: Wybrane elementy ekologii rozrodu podkowca małego (Rinolophus hiposideros) oraz ich znaczenie dla ochrony gatunku
 • Tomasz Kokurewicz: Ochrona elementów Krajobrazu ważnych dla zimowania nietoperzy w rezerwacie „Nietoperek”. Propozycja utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Nietoperek”
 • Marek Kowalski: Stan zbadania zimowania nietoperzy na terenie Polski
 • Marek Kowalski: Zimowanie nietoperzy w studniach
 • Marek Kowalski, Konrad Sacharowicz: Nietoperze Puszczy Kozienickiej
 • Katarzyna Kozakiewicz, Tomasz Postawa, Małgorzata Strzałka: Badania nietoperzy w Wigierskim PN
 • Katarzyna Kozakiewicz, Małgorzata Strzałka: Dynamika liczebności nietoperzy hibernujących w Jaskini Nietoperzowej
 • Marta Labocha, Katarzyna Kozakiewicz, Tomasz Postawa, Małgorzata Strzałka: Krakowska grupa chiropterologiczna DSN 95: Wyżyna Częstochowska, Wyżyna Krakowska, Bieszczady
 • Grzegorz Lesiński: Wybiórczość miejsc żerowania borowca wielkiego Nyctalus noctula i mroczka późnego Eptesicus serotinus w dolinach rzecznych
 • Grzegorz Lesiński: Propozycja utworzenia Komisji Faunistycznej w chiropterologii
 • Pete Lina: Ochrona nietoperzy w Europie: w przeszłości, obecnie, przyszłości
 • Dariusz Łupicki, Tomasz Kokurewicz: Jesienna akumulacja tłuszczu u nocka rudego Myotis daubentoni w warunkach naturalnych i laboratoryjnych
 • Tomasz Postawa: Studnie – nowy typ zimowisk czy tylko odmiana jaskiń pionowych
 • Aleksander Rachwald, Paweł Boratyński: Zróżnicowanie gatunkowe i aktywność nietoperzy na nadrzecznych żerowiskach w Puszczy Białowieskiej
 • Aleksander Rachwald, Marta Labocha; Różnice w występowaniu nietoperzy pomiędzy lasem naturalnym a eksploatowanym w puszczy Białowieskiej
 • Konrad Sachanowicz: Nietoperze Brzeskiego Rejonu Umocnionego
 • Jerzy Staliński: Salmoelloza u nocka dużego (Myotis myotis) w niewoli
 • Rafał Szkudlarek, Renata Paszkiewicz: Struktura przestrzenna terytoriów godowych karlika malutkiego (Pipistrellus pipistrellus) w środowisku miejskim – obserwacje
 • Rafał Szkudlarek, Renata Paszkiewicz: Ekologia żerowania podkowca małego (Rhinolophus hipposideros) w Pieninach – Obserwacje wstępne
 • Jolanta Węgiel, Andrzej Węgiel: Zmiany Liczebności podkowca małego (Rhinolophus hipposideros) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 • Radosław Wiertel: Pasożytnictwo a ektopasożyty nietoperzy Polski
 • Bronisław W. Wołoszyn, Marta Labocha, Wojciech Gałosz: Chiropterofauna Bieszczadów – kontynuacja badań
 • Bronisław W. Wołoszyn: DSN w Polsce. Wyniki i ocena skuteczności.
 • Bronisław W. Wołoszyn: Sprawozdanie z działalnosci CIC w 1995 r.
 • Bronisław W. Wołoszyn, Tomasz Postawa: VIII DSN 95

Powrót