Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,452
  • Visitors:
    • Today:206
    • This year:377,147
Bronisław W. Wołoszyn
 
W minionym roku działalność C.l.C. rozwijała się w kilku kierunkach:
 
1. Publikacje
a. Zredagowano kolejny numer „Wszechświata Nietoperzy” (28)
b. Zredagowano podwójny numer „Biuletynu C.l.C.” (nr 18/19), zawierający sprawozdanie oraz streszczenia referatów przedstawionych na IX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej w Krakowie w 1995 r.
c. Dzięki dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikowano książkę pt. „Aktualne problemy ochrony nietoperzy w Polsce. Materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Kraków, 25-26 listopada 1995 r.”. W książce opublikowano 17 artykułów 21 autorów oraz w aneksie oficjalny tekst Porozumienia o Ochronie Nietoperzy w Europie (Porozumienie Bońskie)
d. Wydano dalsze pocztówki z serii „Polskie nietoperze” oraz rozpoczęto serię pocztówek „Nietoperze Dalekich Lądów” (razem 9 pocztówek)
e. Wydrukowano plakat poświęcony ochronie nietoperzy
f. Podczas VII Europejskiego Sympozjum Badań Nietoperzy, które odbyło się w Veldhoven w Holandii, przedstawiono 7 plakatów informujących o aktualnie prowadzonych pracach w Centrum Informacji Chiropterologicznej.
g. Kierownik Centrum B. W. Wołoszyn wziął udział jako oficjalny delegat Polskiw pierwszym spotkaniu Komitetu Doradczego Porozumienia Bońskiego, które odbyło się w kwietniu 1996 r. w Niemczech (na wyspie Vilm).
 
2. Szkolenia
a. Zorganizowano IX Kurs Chiropterologii Praktycznej (9 XII 1995): wzięło w nim udział 36 osób.
b. Odbywają się wykłady monograficzne dla studentów BiNoZ UJ pt. „Historia Naturalna Nietoperzy” w wymiarze 1 godzina tygodniowo + wycieczka. W semestrze zimowym uczestniczy w nich 24 studentów biologii.
c. W czerwcu 1996 Katarzyna Kozakiewicz obroniła pracę magisterską, której tematem było badanie niektórych aspektów hibernacji nietoperzy oraz zdała egzamin do studium doktoranckiego przy UJ w Krakowie. Pracę doktorską przygotowywać będzie w Centrum
Informacji Chiropterologicznej
 
3. Badania nietoperzy
a. W lutym 1996 przeprowadzono IX Dekadę Spisu Nietoperzy
b. Kontynuowano akcję: Monitoring Nietoperzy – LATO’96. Prowadzono inwentaryzację letnich stanowisk nietoperzy na terenie Bieszczadów i Beskidów
c. Kontynuowano badania nietoperzy Wigierskiego Parku Narodowego
d. Kontynuowano badania energetyki hibernujących nietoperzy z zastosowaniem nieinwazyjnej metody TOBEC (wspólnie z Zakładem Ekologii Ekosystemów UJ)
e. Kontynuowano badania zawartości dolicholi (lipidów) w tkankach nietoperzy (wspólnie z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN)
f. Kontynuowano badania zawartości metali ciężkich w tkankach nietoperzy (wspólnie z Politechniką Wrocławską i Krakowską)
g. We wrześniu 1996 zorganizowano po raz drugi międzynarodową akcję IBN’96 (International Bat Night) poświęconą ochronie nietoperzy. Rozesłano kilkaset folderów z propozycją udziału w akcji. Uzyskano wiele odpowiedzi z kilku krajów Europy.