Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,448
  • Visitors:
    • Today:136
    • This year:377,077
Abstract: Agreement on the Conservation of Bats in Europe (Eurobats) was set up under the aegis of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, known also as the Bonn Convention. The following paper presents aims of the Agreement’s works, dates and places of past and future Agreement’s Meetings of the Parties, and obligations of Poland in Agreement (since 1996).
 
Porozumienie o Ochronie Nietoperzy w Europie (od 13 sierpnia 2001r.: Porozumienie o Ochronie Populacji Nietoperzy Europejskich), w skrócie zwane Porozumieniem Bońskim (Eurobats), ustanowione zostało pod egidą Konwencji o Ochronie Wędrownych Gatunków Dzikich Zwierząt (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals). Konwencja ta znana jest jako Konwencja Bońska (akronim: CMS), ponieważ powstała w 1979 r. z inicjatywy rządu Republiki Federalnej Niemiec.
 
Konwencja Bońska zezwala na zawieranie indywidualnych porozumień mających na celu ochronę takich gatunków lub ich grup, których obszar migracji jest geograficznie ograniczony. Porozumienie o Ochronie Nietoperzy w Europie było już trzecim zawartym porozumieniem i zostało wprowadzone w życie w pierwszych pięciu państwach-sygnatariuszach, w styczniu 1994 r.
Polska przystąpiła do Porozumienia o Ochronie Nietoperzy w Europie w 1996 r. (podstawa prawna: Dz.U. z 1999 r., nr 96, poz. 1112). Tekst porozumienia jest opublikowany także w książce: Aktualne problemy ochrony nietoperzy w Polsce. Materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Kraków 25-26 listopada 1995, s. 237-244.
 
Przedmiotem porozumienia, będącego szczególnym aspektem Konwencji Bońskiej. są nietoperze, a jego celem – koordynacja wysiłków w poszczególnych krajach na rzecz ochrony tych zwierząt w Europie. Większość postanowień porozumienia nie ma charakteru obligatoryjnego, lecz stanowi zbiór zaleceń. W Polsce większość tych zaleceń jest realizowana.
 
Na podstawie porozumienia pomiędzy Departamentem Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu Ministerstwa Środowiska oraz Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, instytucją odpowiedzialną za dostarczanie informacji na temat ochrony i monitoringu nietoperzy w Polsce jest Centrum Informacji Chiropterologicznej (CIC). 
 
Strony Porozumienia o Ochronie Nietoperzy w Europie prowadzą co trzy lata cykliczne spotkania – Konferencje Państw-Stron Sygnatariuszy Porozumienia. Dotychczas odbyły się trzy takie spotkania: w Bristolu (Wielka Brytania, 18-20 lipca 1995 r.; Polska nie była reprezentowana na tej konferencji), w Bonn (Niemcy, 1-3 lipca 1998 r.; Polskę reprezentował prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn) i ponownie w Bristolu (24-26 lipca 2000 r.; Polskę reprezentowali Barbara Zbiegieni i prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn). Następna, czwarta Konferencja odbędzie się w Bułgarii.
 
Oprócz cyklicznych Konferencji Państw-Stron Sygnatariuszy Porozumienia, każdego roku odbywają się posiedzenia Komitetu Doradczego Porozumienia. Członkiem Komitetu Doradczego jest prof.dr hab. Bronisław W. Wołoszyn. Dotychczas odbyło się sześć takich spotkań: w Vilm (Niemcy, 18-19 kwietnia 1996 r.), w Krakowie (Polska, 28-29 stycznia 1997 r.), w Pradze (Czechy, 23-24 marca 1998 r.), w Sztokholmie (Szwecja, 19-21 kwietnia 1999 r.), w Zagrzebiu (Chorwacja, 21-23 lutego 2000 r.) i w Sintrze (Portugalia, 19-21 marca 2001 r.). Następne, VII spotkanie odbędzie się w 2002 r. w Rumunii.
 
Państwa-Strony Porozumienia zobowiązane są do sporządzania okresowych raportów o realizacji postanowień Porozumienia w swoich krajach. Polska przygotowała dwa takie raporty (1997 i 2000 r.).