Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,664
  • Visitors:
    • Today:168
    • This year:377,066
Abstract: In 1980 approximately 30% of the area of underground tunnels of the Miêdzyrzecz Fortified Front (MFF) became protected as „Nietoperek” Bat Reserve. Due to the increasing interest in tourism in early 1990-ties and small area covered by the reserve, protection of bats appeared to be insufficient. In September 1997 in the area of 5117.72 ha, surrounding underground fortifications, the „Natural-Landscape Complex” was created to protect the bat’s maternity colonies, feeding grounds and migration routes. In January 1998 in the village Nietoperek a Chiropterological Station was established, to increase conservation of bats in the MFF, develop education programmes and to support the study of bats. In October 1998 preparation of the „Nietoperek Management Plan” started, and as the result of it, in December the same year, the remained 70% of underground corridors became protected as bat reserve „Nietoperek II”. The Plan was finally accepted as the local law in June 2000 and will be valid untill 2019. According to the Plan the local nature conservancy authorities are obliged to undertake several protection activities e.g. to keep the whole system gated in winter, to prevent any activity that could change the micro-climatic conditions and the water level. The main threats for bats hibernating in the MFF are: (1) development of tourism (2) changes in the micro-climatic conditions (esp. the water level). The Chiropterological Summer Camps is new initiative in bat protection and researches in the MFF. The first International Chiropterological Summer Camp, organised by Dept. of Zool. Agr. Univ. of Wroclaw, PTOP “Salamandra” and Wroclaw Bat Group, was held from 23rd July to 5th August 2001.The aims of the camp were: (1) to find and protect summer colonies, (2) to estimate the number of bats using tunnels in that period, (3) to identify the main feeding grounds, (3) to increase the local interest in bat protection.
 
Rezerwat nietoperzy “Nietoperek”, utworzony w sierpniu 1980 r., objął ochroną ok. 30% powierzchni podziemnych korytarzy Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU). Na początku lat 90. ochrona nietoperzy zimujących w podziemiach MRU okazała się niewystarczająca ze względu na nasilający się ruch turystyczny i zbyt mały obszar objęty ochroną. We wrześniu 1997 r. na otaczającym podziemia obszarze o łącznej powierzchni 5117,72 ha powstał Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy “Uroczyska MRU”. Celem utworzenia tego zespołu, uznanego za otulinę rezerwatu, była ochrona kolonii rozrodczych, żerowisk i szlaków migracji nietoperzy. Dla zwiększenia skuteczności ochrony zwierząt zimujących w rezerwacie, wdrożenia programów edukacyjnych i wsparcia badań naukowych, w styczniu 1998 r. w miejscowości Nietoperek otwarto Chiropterologiczną Stację Edukacyjno-Badawczą. W październiku 1998 r. rozpoczęto prace nad Planem Ochrony Rezerwatu “Nietoperek”. Ich pierwszym rezultatem było utworzenie w grudniu 1998 r. rezerwatu “Nietoperek II”, obejmującego ochroną pozostałych 70% powierzchni podziemnych korytarzy Centralnego Odcinka MRU. W czerwcu 2000 r. plan ochrony został zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego i będzie obowiązywał do 2019 r. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Planie, właściwe terytorialnie organy ochrony przyrody są zobowiązane do podejmowania działań na terenie rezerwatów i ich otuliny. Do najważniejszych z nich należy zamykanie kratami wejść do podziemi w sezonie hibernacji oraz zapobieganie zmianom warunków mikroklimatycznych i stosunków wodnych w rezerwatach. Obecnie głównym zagrożeniem dla nietoperzy zimujących w MRU jest szybki rozwój ruchu turystycznego, powodujący niszczenie szaty roślinnej, zmiany stosunków wodnych i mikroklimatu podziemi. Nową inicjatywą w ochronie i badaniach nietoperzy w MRU są letnie obozy chiropterologiczne. Pierwszy z nich został zorganizowany w dniach 23.VII..-5.VIII. 2001 r. w miejscowości Boryszyn przez Katedrę Zoologii AR we Wrocławiu, PTOP “Salamandra” i Wrocławską Grupę Chiropterologiczną.